Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správcem osobních údajů je firma QTS CZ s.r.o. se sídlem Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové, IČ 25993038, registrovaná u: Obchodní rejstřík vedený KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 18837.

QTS CZ s.r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.

QTS CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

QTS CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s QTS CZ s.r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů. Osobní údaje jsou pod fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, které zajišťují maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

QTS CZ s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv QTS CZ s.r.o.

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu qts@qts.cz. Svůj udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.